Warunki handlowe i dostawa

I. Warunki ogólne

1. Możliwość zastosowania

Niniejsze warunki handlowe i zasady dostawy obowiązują tylko wtedy, gdy partnerem umowy jest przedsiębiorca (§ 14 BGB), osoba prawna podlegająca prawu publicznemu lub publiczno-prawnemu. Wszystkie nasze dostawy, usługi i oferty opierają się na niniejszych warunkach handlowych i dostawczych, nawet jeśli nie zostały one ponownie uzgodnione w sposób indywidualny. Niniejszym, co do zasady, obowiązują warunki zakupu przez klienta, które nie są dla nas wiążące, nawet jeśli w indywidualnych przypadkach nie sprzeciwiamy się im wyraźnie.

2. Oferty 

Oferty mogą ulec zmianie i są niewiążące, o ile nie zostały wyraźnie oznaczone jako wiążące. Informacje, rysunki, ilustracje, normy DIN, dane techniczne, właściwości, specyfikacje kolorystyczne, opisy wag, wymiarów i wydajności zawarte w broszurach, katalogach, reklamach, cennikach, próbkach, modelach lub w dokumentach należących do oferty są niewiążące, chyba że są one wyraźnie określone jako wiążące w potwierdzeniu zamówienia lub przydatność do celu przewidzianego w umowie wymaga dokładnej zgodności. Nie są to gwarantowane cechy jakościowe, ale opisy lub identyfikacja dostawy lub usługi. Zastrzegamy sobie prawo własności i prawa autorskie do tych dokumentów. Zabronione jest ich powielanie lub udostępnianie osobom trzecim jako takie lub pod względem treści bez naszej wyraźnej zgody. Rysunki, aw szczególności dokumenty statyczne należy zwrócić na żądanie, a wykonane kopie należy zniszczyć.

3. Zawarcie umowy

Zamówienie klienta uważa się za wiążącą ofertę. O ile w zamówieniu nie określono inaczej, niniejsza oferta umowna może zostać przyjęta w ciągu trzech tygodni od otrzymania. Odbiór może nastąpić w formie pisemnej (np. poprzez potwierdzenie zamówienia) lub dostawą. Jeżeli odbiór jest dokonywany w formie pisemnej, miarodajna jest sama umowa zawarta na piśmie, w tym niniejsze warunki handlowe i dostawy. Jeżeli odbiór następuje w drodze dostawy, decydujące znaczenie ma tylko zamówienie oraz niniejsze warunki handlowe i dostawy. Indywidualne ustalenia zawarte w indywidualnych przypadkach mają zawsze pierwszeństwo przed niniejszymi warunkami handlowymi i dostawczymi. Pisemna umowa lub nasze pisemne potwierdzenie mają decydujące znaczenie dla treści takich umów. Odchylenia zwyczajowe w handlu i odstępstwa wynikające z przepisów prawa lub stanowiące ulepszenia techniczne, jak również wymiana komponentów na części równoważne są dopuszczalne, o ile nie wpływają one na użyteczność zgodnie z umową. W przypadku zakłóceń na rynku jesteśmy uprawnieni do korekty cen zgodnie z punktem 5 niniejszych warunków handlowych i dostaw.

4. Czas dostawy, dostawa 

Obiecane przez nas terminy i terminy dostaw i usług są zawsze jedynie przybliżone, chyba że wyraźnie obiecano lub uzgodniono określony termin lub termin.

Nie ponosimy odpowiedzialności za niemożność dostawy lub opóźnienia w dostawie, o ile są one spowodowane siłą wyższą lub innymi zdarzeniami, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy (np. wszelkiego rodzaju zakłócenia operacyjne, pandemie, epidemie, strajki , braki materiałowe, uszkodzenia maszyn, braki mocy, spóźniona lub niewystarczająca dostępność wagonów, prawidłowa lub nieterminowa dostawa przez dostawców), za które nie ponosimy odpowiedzialności. Jeżeli takie zdarzenia znacznie utrudnią nam lub uniemożliwią nam dostawę lub usługę, a przeszkoda ta nie ma wyłącznie charakteru tymczasowego, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy. W przypadku utrudnień o charakterze tymczasowym terminy dostaw i usług przedłużają się o okres utrudnienia plus rozsądny okres rozruchu. Bez uszczerbku dla naszych praw wynikających ze zwłoki klienta, możemy żądać od klienta przedłużenia terminów dostawy i świadczenia usług lub przełożenia terminów dostaw i usług o okres (w każdym przypadku plus rozsądny okres rozruchu), w którym Klient nie wypełnia swoich zobowiązań umownych wobec nas. Jesteśmy uprawnieni do realizacji dostaw częściowych, jeśli częściowa dostawa może być wykorzystana przez klienta w ramach celu umowy, dostawa pozostałych zamówionych towarów jest zapewniona, a klient nie ponosi w związku z tym żadnych znaczących dodatkowych prac lub kosztów. O wystąpieniu naszego opóźnienia w dostawie decydują przepisy ustawowe. W każdym przypadku wymagane jest jednak przypomnienie przez klienta. W przypadku opóźnienia w dostawie lub gdy dostawa lub usługa staje się dla nas niemożliwa z jakiegokolwiek powodu, nasza odpowiedzialność odszkodowawcza jest ograniczona zgodnie z punktem 6 niniejszych warunków handlowych i dostaw. W przypadku zakłóceń na rynku obowiązują również postanowienia zawarte w punkcie 5 niniejszych warunków handlowych i dostaw.

Dostawy są realizowane loco fabryka, która jest również miejscem wykonania, o ile nie określono inaczej. Na życzenie i koszt klienta towar zostanie wysłany w inne miejsce. Jeżeli uzgodniono wysyłkę, terminy i terminy dostaw odnoszą się do czasu przekazania przesyłki spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie lub instytucji odpowiedzialnej za realizację wysyłki. O ile nie uzgodniono inaczej, jesteśmy uprawnieni do samodzielnego określenia rodzaju przesyłki. Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia towaru przechodzi na klienta najpóźniej z chwilą wydania towaru. W przypadku wysyłki ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia towaru przechodzi na spedytora, przewoźnika lub inną osobę lub instytucję odpowiedzialną za realizację wysyłki w momencie dostawy towaru. Jeżeli uzgodniono akceptację, ma to decydujące znaczenie dla przeniesienia ryzyka. Odbiór lub odbiór jest taki sam, jeśli klient zalega z odbiorem. W przypadku zwłoki w odbiorze, braku współpracy lub opóźnienia w dostawie z innych przyczyn leżących po stronie klienta, mamy prawo żądać odszkodowania za powstałą szkodę, w tym dodatkowych kosztów (np. kosztów magazynowania). W tym celu naliczamy ryczałtową rekompensatę w wysokości 0,5% uzgodnionej ceny brutto za każdy miesiąc, począwszy od okresu dostawy lub od powiadomienia, że ​​towar jest gotowy do wysyłki, ale maksymalnie 5% łącznie. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia i udowodnienia dalszych lub niższych kosztów przechowywania i roszczeń odszkodowawczych, ale zryczałtowana stawka ma zostać potrącona z dalszych roszczeń pieniężnych. W przypadku wysyłki dostawa odbywa się w uzgodnione miejsce na ryzyko klienta. Bezpłatna dostawa na miejsce zamieszkania, magazyn lub plac budowy oznacza dostawę bez rozładunku, pod warunkiem, że istnieje droga dojazdowa, na którą można wjechać ciężką ciężarówką. Jeżeli samochód dostawczy opuści dostępną drogę dojazdową na polecenie klienta, to klient ponosi odpowiedzialność za powstałe szkody. Rozładunek musi być przeprowadzony niezwłocznie i prawidłowo przez klienta. Czas oczekiwania zostanie obciążony klientem. W przypadku wysyłki Klient ponosi koszty transportu z magazynu. Ubezpieczymy przesyłkę od ryzyka podlegającego ubezpieczeniu wyłącznie na wyraźne życzenie i koszt klienta.

5. Zakłócenia na rynku 

Jeżeli sami nie jesteśmy zaopatrzeni, mimo że złożyliśmy zgodne zamówienia u sprawdzonych dostawców, jesteśmy zwolnieni z obowiązku wykonania i możemy odstąpić od umowy. W takim przypadku jesteśmy zobowiązani do niezwłocznego poinformowania klienta o niedostępności usługi i niezwłocznie zwrócimy wszelkie świadczenia już wypłacone przez klienta. Alternatywnie mamy możliwość przekroczenia uzgodnionego czasu dostawy. Niezwłocznie poinformujemy o tym klienta.

W przypadku, gdy klient nie chce dotrzymać umowy ze względu na wydłużony czas dostawy, obie strony są zwolnione z umownego zobowiązania do wykonania. W takim przypadku Klientowi i nam nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze lub roszczenia z tytułu utraconych korzyści.

Jeżeli nasza cena zakupu/cena rynkowa materiałów wymaganych w naszej ofercie wyraźnie wzrosła o więcej niż dziesięć procent w momencie dostawy w porównaniu z momentem złożenia oferty, cena jednostkowa zmienia się zgodnie z wagą udziału materiału w tej przedmiot. Klient zostanie w odpowiednim czasie poinformowany o zmianie ceny. Ma możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 7 dni od powiadomienia o podwyżce ceny. Klient musi nas o tym powiadomić na piśmie. W przypadku, gdy klient nie chce dotrzymać umowy, obie strony są zwolnione z umownego zobowiązania do wykonania. W takim przypadku Klientowi i nam nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze lub roszczenia z tytułu utraconych korzyści.

6. Ogólne Warunki Płatności 

Ceny są cenami loco fabryka i nie obejmują opakowania, ustawowego podatku od wartości dodanej, ceł za dostawy eksportowe, opłat i innych obciążeń publicznych. Potrącenie roszczeń wzajemnych przez klienta lub wstrzymanie płatności z tytułu takich roszczeń jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy roszczenia wzajemne są bezsporne lub zostały prawnie ustalone. Przy przyjmowaniu zamówień zakłada się zdolność kredytową klienta. Jeżeli po zawarciu umowy okaże się, że nasze roszczenie jest zagrożone przez niemożność zapłaty przez klienta (np. z powodu wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego), jesteśmy uprawnieni do realizacji lub świadczenia zaległych dostaw i usług tylko na zaliczki lub zabezpieczenia lub zgodnie z ustawowymi przepisami o odmowie świadczenia i – w razie potrzeby po wyznaczeniu terminu – o odstąpieniu od umowy (§ 321 BGB). W przypadku umów na wykonanie rzeczy niedopuszczalnych (produkcja jednorazowa) możemy natychmiast złożyć oświadczenie o odstąpieniu; ustawowe przepisy dotyczące bezcelowości wyznaczania terminu pozostają nienaruszone. Warunkiem wstępnym przyznania rabatu jest to, aby konto klienta nie zawierało żadnych innych należnych kwot faktur. O terminie płatności decyduje paragon na nasze konto firmowe. W przypadku zawarcia umowy leasingu, aby umowa ta stała się skuteczna, wymagana jest pisemna zgoda firmy leasingowej oraz nasza pisemna zgoda. Z upływem powyższych terminów płatności Klient popada w zwłokę. Od zaległych kwot w okresie zwłoki należy zapłacić odsetki według ustawowych odsetek za zwłokę, bez uszczerbku dla naszego prawa do dochodzenia dalszych szkód spowodowanych zwłoką. Nasze roszczenie dotyczące komercyjnych odsetek za zapadalność (§ 353 HGB) pozostaje nienaruszone w odniesieniu do akceptantów.

7. Odpowiedzialność, odszkodowanie

Nasza odpowiedzialność odszkodowawcza, niezależnie od przyczyny prawnej, w szczególności z powodu niemożności, opóźnienia, wadliwej lub nieprawidłowej dostawy, naruszenia umowy, naruszenia obowiązków podczas negocjacji umowy i czynów niedozwolonych, o ile chodzi o winę, jest ograniczona zgodnie z niniejszym klauzula 6. Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku zwykłego zaniedbania ze strony naszych organów, przedstawicieli prawnych, pracowników lub innych pośredników, chyba że doszło do naruszenia istotnych zobowiązań umownych. Istotny dla umowy jest obowiązek terminowej dostawy i, w razie potrzeby, montażu przedmiotu dostawy, jego wolny od wad, które w stopniu większym niż nieznaczny wpływają na jego funkcjonalność lub użyteczność, a także obowiązki doradztwa, ochrony i opieki, które mają na celu umożliwienie do korzystania przez klienta z przedmiotu dostawy zgodnie z umową lub w celu ochrony życia i zdrowia personelu klienta lub ochrony jego mienia przed znacznym uszkodzeniem. O ile ponosimy podstawową odpowiedzialność za szkody, odpowiedzialność ta jest ograniczona do szkód, które przewidzieliśmy jako możliwą konsekwencję naruszenia umowy podczas zawierania umowy lub które powinniśmy byli przewidzieć, gdybyśmy dołożyli należytej staranności. Ponadto szkody pośrednie i następcze wynikające z wad przedmiotu dostawy mogą zostać zrekompensowane tylko w takim zakresie, w jakim takiego uszkodzenia można się zwykle spodziewać, gdy przedmiot dostawy jest używany zgodnie z przeznaczeniem. Powyższe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności obowiązują w takim samym stopniu na rzecz naszych organów, przedstawicieli prawnych, pracowników i innych pośredników. O ile dostarczamy informacje techniczne lub działamy w charakterze doradczym, a te informacje lub porady nie są częścią umownie uzgodnionego przez nas zakresu usług, odbywa się to bezpłatnie i z wyłączeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności. Ograniczenia zawarte w niniejszym punkcie 6 nie mają zastosowania do naszej odpowiedzialności za umyślne zachowanie, za gwarantowane cechy jakościowe, za uszkodzenie życia, ciała lub zdrowia ani na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt.

II. Warunki zakupu

8. Warunki płatności za zakup 

O ile nie uzgodniono inaczej, kwoty faktury w wysokości 50% uzgodnionej ceny należy zapłacić nie później niż 6 tygodni przed podanym terminem dostawy, pozostałą kwotę nie później niż 1 tydzień przed dostawą. W przypadku sprzedaży gotówkowej cena zakupu jest płatna natychmiast po otrzymaniu towaru bez potrąceń. Sprzedaż odpłatna wymaga umowy; W takim przypadku faktury są płatne bez potrąceń 10 dni od daty wystawienia faktury. Tylko wartość towaru bez frachtu podlega dyskontowaniu.

9. Zatrzymanie tytułu 

Zastrzegamy sobie własność dostarczonego towaru do czasu pełnej zapłaty wszelkich przysługujących nam roszczeń wynikających ze stosunków handlowych z klientem, niezależnie od przyczyny prawnej. W tym okresie klient bezpłatnie przechowa dla nas dostarczony towar. Ujęcie poszczególnych wierzytelności na rachunku bieżącym oraz bilansowanie i ich rozpoznanie nie wpływa na zachowanie tytułu. Klient ma prawo przetwarzać i sprzedawać dostarczone przez nas towary w zwykłym toku działalności, dopóki nie zostaną użyte. Zastawy i cesje jako zabezpieczenie nie są dozwolone. Klient musi nas niezwłocznie poinformować, czy iw zakresie, w jakim osoby trzecie mają dostęp do należących do nas towarów. Jeżeli klient działa z naruszeniem umowy, w szczególności jeśli należna cena zakupu nie zostanie zapłacona, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami ustawowymi i/lub żądania zwrotu towaru z powodu zastrzeżenia własności . Żądanie zwrotu nie zawiera oświadczenia o odstąpieniu; wręcz przeciwnie, jesteśmy uprawnieni tylko do żądania zwrotu towaru i zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy. Jeśli klient nie zapłaci należnych kwot faktur, możemy dochodzić tych praw tylko wtedy, gdy wcześniej bezskutecznie wyznaczyliśmy klientowi rozsądny termin płatności lub ustalenie takiego terminu jest niepotrzebne w świetle przepisów ustawowych. Zamawiający niniejszym ceduje na nas roszczenia z dalszej sprzedaży dostarczonych przez nas towarów w całości lub w wysokości naszego ewentualnego udziału we współwłasności wraz ze wszystkimi prawami dodatkowymi i wzorniczymi. Już przyjmujemy to zlecenie. To samo dotyczy roszczeń, które zastępują dostarczony towar lub w inny sposób powstają w związku z dostarczonym towarem, takich jak roszczenia ubezpieczeniowe lub roszczenia z tytułu czynu niedozwolonego w przypadku utraty lub zniszczenia. Oprócz nas klient jest uprawniony i zobowiązany do ściągnięcia scedowanych roszczeń. Zobowiązujemy się nie ściągać roszczenia, dopóki klient wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec nas, nie zalega z płatnościami, nie został złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego i nie ma innych braków w jego zdolności płatniczej. W takim przypadku możemy jednak zażądać, aby klient poinformował nas o scedowanej wierzytelności i jej dłużniku, udzielił wszelkich informacji niezbędnych do windykacji, przekazał odpowiednie dokumenty i zawiadomił osobę trzecią o cesji. Jeżeli towar zastrzeżony zostanie przetworzony przez klienta na nową rzecz ruchomą, przetwarzanie odbywa się w naszym imieniu i na nasz rachunek jako producenta, bez jakiegokolwiek zobowiązania z tego tytułu; Nowa rzecz będzie naszą własnością. W przypadku przetwarzania wraz z towarami, które do nas nie należą, nabywamy współwłasność nowej rzeczy według stosunku wartości towaru zastrzeżonego do innych towarów w momencie przetwarzania. Jeśli zastrzeżone towary zostaną połączone, zmieszane lub zmieszane z towarami, które nie należą do nas zgodnie z §§ 947, 948 niemieckiego kodeksu cywilnego, stajemy się współwłaścicielami zgodnie z przepisami ustawowymi. W przypadku, gdy takie nabycie własności nie nastąpi u nas zgodnie z powyższymi przepisami, klient już teraz przenosi swoją przyszłą własność lub współwłasność (w stosunku do wartości dostarczonego towaru do innych towarów w momencie połączenia , mieszanie lub blending) do nowo stworzonej rzeczy dla bezpieczeństwa dla nas. W przeciwnym razie to samo dotyczy produktu wynikowego, jak i towarów dostarczonych z zastrzeżeniem własności. Jeżeli klient montuje zastrzeżony towar jako istotny składnik majątku osoby trzeciej, to klient niniejszym ceduje wynikające z tego roszczenia o wynagrodzenie w wysokości wartości towaru zastrzeżonego wraz ze wszystkimi prawami dodatkowymi, w tym m.in. hipoteka kaucyjna, z pierwszeństwem przed resztą, już przyjmujemy cesję. Jeżeli zastrzeżone towary są instalowane przez klienta jako istotna część własności klienta, klient niniejszym przenosi koszty wynikające ze sprzedaży komercyjnej nieruchomości lub na rzecz. Roszczenia z tytułu praw majątkowych w wysokości wartości towaru zastrzeżonego wraz ze wszystkimi prawami pobocznymi i z pierwszeństwem przed resztą; już przyjmujemy zlecenie. Jeżeli możliwa do uzyskania wartość zabezpieczeń przekracza nasze roszczenia o więcej niż 20%, na żądanie klienta zwolnimy wybrane przez nas zabezpieczenia.

10. Powiadomienie o wadach, gwarancja 

Dostarczony towar musi zostać dokładnie zbadany natychmiast po dostarczeniu do klienta lub wskazanej przez niego osoby trzeciej.W przypadku oczywistych wad lub innych wad, które można by rozpoznać po natychmiastowym, starannym badaniu, uważa się je za zatwierdzone przez Klient, jeśli tego nie zrobimy w terminie. Pisemne zawiadomienie o wadach otrzymujemy w ciągu 7 dni roboczych od daty dostawy. W przypadku innych wad przedmioty dostawy uważa się za zatwierdzone, jeżeli nie otrzymamy zawiadomienia o wadach w ciągu 7 dni roboczych od momentu, w którym wada ujawniła się; jeżeli wada była już wcześniej rozpoznawalna przez klienta, to ten wcześniejszy moment jest decydujący dla początku okresu reklamacji. Uszkodzenia transportowe i utratę towaru należy niezwłocznie zgłosić do nas, a spedytora, przewoźnika lub inną osobę lub instytucję odpowiedzialną za przesyłkę należy odnotować pisemnie na dowodzie dostawy. Na nasze żądanie przesyłka, która była przedmiotem reklamacji musi zostać nam zwrócona frachtem opłaconym. Jeżeli zgłoszenie wad będzie uzasadnione, zwrócimy koszty najtańszej drogi wysyłki; nie dotyczy to sytuacji, gdy koszty wzrosną, ponieważ przedmiot dostawy znajduje się w innym miejscu niż miejsce przeznaczenia. W przypadku wad materiałowych dostarczonych przedmiotów jesteśmy początkowo zobowiązani i uprawnieni do wyboru między późniejszym udoskonaleniem a dostawą zastępczą. Nasze prawo do odmowy wykonania uzupełniającego zgodnie z wymogami ustawowymi pozostaje nienaruszone. W przypadku niepowodzenia, tj. niemożności, nieracjonalności, odmowy lub nieuzasadnionego opóźnienia w wykonaniu uzupełniającym, klient może odstąpić od umowy lub odpowiednio obniżyć cenę zakupu. W przypadku jedynie nieistotnej wady nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jeżeli wada powstała z naszej winy, klient może żądać naprawienia szkody na warunkach określonych w punkcie 6. Gwarancja nie obowiązuje, jeżeli klient dokona zmiany przedmiotu dostawy lub zlecił go osobie trzeciej bez naszej zgody, co uniemożliwia lub nadmiernie utrudnia usunięcie wady. W każdym przypadku Klient ponosi dodatkowe koszty usunięcia wady wynikające ze zmiany. Dostawa rzeczy używanych uzgodniona z klientem w indywidualnym przypadku jest realizowana z wyłączeniem jakiejkolwiek rękojmi za wady materiałowe.

III. Warunki wynajmu

11. Warunki płatności za wynajem

Czynsz należy uiścić z góry najpóźniej do trzeciego dnia roboczego za bieżący miesiąc, chyba że uzgodniono inaczej. Jeżeli umowa najmu zostanie rozwiązana przed planowanym terminem przekazania z przyczyn leżących po stronie klienta (np. poprzez odstąpienie), przysługuje mu ryczałtowe odszkodowanie w wysokości 20% całkowitego czynszu najmu do 60 dni przed umówionym terminem przekazania , a do 30 dni przed umówionym terminem odbioru ryczałt szkodowy w wysokości 40% czynszu całkowitego, a od 29 dnia przed umówionym terminem przekazania ryczałt szkodowy w wysokości 75% czynszu całkowitego. Dochodzenie i dowód dalszych lub niższych kosztów przechowywania oraz roszczenia odszkodowawcze pozostają zastrzeżone; jednak ryczałt ma zostać potrącony z dalszych roszczeń pieniężnych.

12. Odpowiedzialność 

Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie zmiany, które bez naszej zgody są niedozwolone, a także za wszelkie szkody, które poniesiemy w wyniku uszkodzenia, zniszczenia i niewłaściwego użytkowania przedmiotu najmu. Przy okresie obowiązywania umowy powyżej dwóch miesięcy, klient ponosi koszty konserwacji i naprawy przedmiotu najmu do wysokości pół czynszu miesięcznego netto w indywidualnym przypadku oraz 10% czynszu rocznego netto za okres dwunastu miesięcy od dostawy. Dotyczy to również sytuacji, w których można je powiązać z normalnym użytkowaniem najmu. Klient ponosi ryzyko budowy. Roszczenia klienta o odszkodowanie lub zwrot zmarnowanych wydatków istnieją tylko zgodnie z sekcją 6.

13. Podnajem 

Jakiekolwiek podnajem lub inne przekazanie użytkowania stronom trzecim wymaga naszej uprzedniej pisemnej zgody. W każdym przypadku przeniesienia użytkowania, klient niniejszym ceduje na nas wszystkie roszczenia, do których jest uprawniony ze stosunku przeniesienia przeciwko użytkownikowi; Przyjmujemy zlecenie. Gdy tylko klient zalega z płatnością, jesteśmy uprawnieni do poinformowania podnajemcy klienta o cesji i do samodzielnego ściągania roszczeń. W przypadku nieuprawnionego przekazania użytkowania zawsze jesteśmy uprawnieni do poinformowania podnajemcy o cesji. W takim przypadku klient jest również zobowiązany do udzielenia wszelkich informacji i przekazania dokumentów, które są wymagane do dochodzenia scedowanych roszczeń.

14. Okres wynajmu 

O ile nie uzgodniono inaczej, okres najmu rozpoczyna się w dniu dostawy; jeżeli należny jest również montaż, od momentu, w którym klient może korzystać z hali zgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli realizacja opóźnia się z przyczyn leżących po stronie klienta, okres najmu rozpoczyna się z chwilą dostawy. Wady odbioru, które tylko w niewielkim stopniu wpływają na przeznaczenie, nie mają skutku zawieszającego. O ile nie uzgodniono inaczej, okres wypowiedzenia najmu na czas nieokreślony wynosi jeden miesiąc do końca miesiąca kalendarzowego. Prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia pozostaje nienaruszone.

IV. Warunki montażu

15. Koszty montażu 

Montaż będzie rozliczany zgodnie z potwierdzeniem zamówienia zgodnie z kalkulacją czasu, chyba że wyraźnie uzgodniono ryczałt. Uzgodniona cena nie zawiera ustawowego podatku VAT. Uzgodniona cena montażu nie dotyczy zmian budowlanych po zawarciu umowy, odstępstw od dostarczonych dokumentów, nierównego terenu oraz w przypadku opóźnień spowodowanych nieprzygotowaniem lub nieodpowiednim przygotowaniem lokalu przez klienta. Cena montażu nie obejmuje wszystkich czasów oczekiwania, wszystkich materiałów pomocniczych, o ile nie są one objęte naszym zakresem dostawy, wszystkich niezbędnych prac murarskich i dłutowania oraz układania linii montażowych. Klient ponosi odpowiedzialność za poniesione przez nas dodatkowe wydatki.

16. Pomoc techniczna klienta 

Klient jest zobowiązany do zapewnienia pomocy technicznej na własny koszt, w szczególności do zapewnienia niezbędnych odpowiednich pomocników, usunięcia resztek materiału, spoinowania płyty podłogowej (jeśli to konieczne), wykonania wszystkich prac ziemnych, budowlanych i podsypki, w tym nabycia niezbędne materiały budowlane, zaopatrzenie w niezbędne urządzenia i ciężkie narzędzia (np. wciągniki, kompresory) oraz niezbędne przedmioty i materiały (np. rusztowania, kliny, podkłady, cement, tynki i materiały uszczelniające, smary, paliwo, liny i pasy napędowe) , zapewnienie ogrzewania, oświetlenia, mocy operacyjnej, wody, w tym niezbędnych przyłączy. Klient musi upewnić się, że drogi dostępu do miejsca montażu są dostępne za pomocą 40-tonowego dźwigu na ciężarówce, a wokół miejsca montażu znajduje się jezdnia o długości co najmniej 2,50 m, a także wystarczająca ilość miejsc do rozładunku i tymczasowego składowania. Klient musi na własny koszt uzyskać pozwolenia zgodnie z lokalnymi przepisami budowlanymi.

17. Okres instalacji, odbiór 

Termin montażu jest dotrzymany, jeśli hala jest gotowa do odbioru przez klienta do końca tego okresu. Klient zobowiązany jest do odbioru montażu niezwłocznie po powiadomieniu o jego zakończeniu i możliwości użytkowania hali zgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli montaż okaże się niezgodny z umową, jesteśmy zobowiązani do usunięcia wady. Nie dotyczy to sytuacji, gdy wada jest nieistotna dla interesów klienta lub wynika z okoliczności, którą można przypisać klientowi. W przypadku nieistotnej wady klient nie może odmówić przyjęcia. Jeżeli odbiór opóźni się nie z naszej winy, uważa się, że odbiór miał miejsce dwa tygodnie po zawiadomieniu o zakończeniu montażu. Wraz z akceptacją wygasa nasza odpowiedzialność za widoczne wady, chyba że klient zastrzegł sobie prawo do dochodzenia określonej wady.

18. Roszczenia z tytułu wad 

Prawa klienta są ograniczone do prawa do żądania wykonania uzupełniającego zgodnie z § 635 BGB. Klient wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmniejszenia płatności w przypadku niepowodzenia wykonania dodatkowego lub, według własnego uznania, do odstąpienia od umowy. Klient musi niezwłocznie zgłosić wszelkie stwierdzone wady. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli wada jest nieistotna dla interesu klienta lub wynika z okoliczności, za którą nie ponosimy odpowiedzialności. Dalsze roszczenia są ustalane wyłącznie zgodnie z sekcją 6.

V. Postanowienia końcowe

19. Przedawnienia 

Ogólny termin przedawnienia wszelkich roszczeń klientów wynosi jeden rok od dostawy. Jeżeli uzgodniono akceptację, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z chwilą akceptacji. Ograniczenia powyższego zdania 1 nie mają zastosowania do naszej odpowiedzialności za umyślne zachowanie, za gwarantowane cechy jakościowe, za uszkodzenie życia, ciała lub zdrowia lub zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt.

20. Klauzula salwatoryjna 

Jeżeli postanowienie niniejszych warunków handlowych i dostaw lub postanowienie w ramach innych umów jest lub stanie się nieważne, nie ma to wpływu na ważność wszystkich innych postanowień lub umów.

21. Wybór prawa i miejsca 

Stosunki między nami a klientem podlegają wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem jednolitego prawa międzynarodowego, w szczególności prawa handlowego ONZ. Przesłanka i skutki zastrzeżenia własności zgodnie z § 8 podlegają prawu w miejscu, w którym znajduje się przedmiot, o ile wybór prawa dokonany na korzyść prawa niemieckiego jest niedopuszczalny lub nieskuteczny. Wyłącznym – w tym międzynarodowym – miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio ze stosunku umownego jest nasza siedziba w Kefenrod/Hesja. Jesteśmy jednak również uprawnieni do wytoczenia powództwa w ogólnym miejscu jurysdykcji klienta.

Od 1 grudnia 2021 r.